MIT GLENTEN 

Mit glenten      

HOVEDMENU

KONTAKTMENU

OM GLENTEN

Links

TV vilkår


Version 15/5-2018

 

1. Generelle vilkår

 • Disse vilkår træder i kraft den 25. maj 2018.

 • Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten TV via Glentens eller andres infrastruktur.

 • Tilslutningen til Glenten TV er tilknyttet medlemmet og dennes husstand og kan ikke overdrages til tredjemand, ligesom medlemmet ikke må give andre adgang til at benytte tilslutningen.

 • Ejendomsretten til tilslutningen til og med første antennestikdåse eller fordelingspunkt tilhører Glenten.

 • Hvis tilslutningen ejes af andre end medlemmet er medlemmet erstatningspligtig for eventuel forvoldt skade på tilslutningen.

 • Aftalen forudsætter, at medlemmet er myndig.

 • Afvigelser fra disse vilkår skal være skriftlige for at være gyldige.

 • Glenten kan overdrage aftalen til tredjemand.

 • Medlemmet får ingen rettigheder over ophavsretligt beskyttede værker, tekniske løsninger, anlægget, det af Glenten leverede udstyr eller andet.

 • Medlemmets henvendelser vedrørende ændringer i aftalen kan foretages skriftligt eller elektronisk via e-mail på www.glenten.dk. Eventuelle ændringer i aftalen bekræftes altid skriftligt af Glenten og det er kun den skriftlige bekræftelse som er gældende.

 

 

2. Definitioner

 • Medlemmet og dennes husstand er betalere.

 • Tilslutningen er installationen på den i TV-velkomstbrevet anførte installationsadresse.

 • Aftalen er den mellem medlemmet og Glenten indgåede aftale om tilslutningen. Aftalen består af Glentens TV-velkomstbrev, de i denne nævnte bilag, og de til enhver tid gældende aftalevilkår.

 • Aftalevilkår er denne version af aftalevilkår for Glenten TV eller senere versioner. De til enhver tid gældende aftalevilkår er tilgængelige og kan rekvireres på www.glenten.dk.

 • Glenten TV er analoge og digitale radio- og tv-signaler, som transmitteres via en infrastruktur til medlemmets installationsadresse.

 • Abonnementet giver medlemmet ret til:
 1. At modtage de med Glenten aftalte koder.
 2. At modtage digitale tv-kanaler på den adresse, der er angivet på abonnementsaftalen.
 3. At tilkøbe digitale tv-kanaler fra Glentens Vælg Selv univers. Medlemmet må i denne forbindelse maksimalt benytte 4 tv-kort og maksimalt 4 CA-moduler til1 abonnement.
 • Offentlig fremførelse eller erhvervsmæssig udnyttelse af tv-kanalerne, Glenten boks samt Glenten tv-kort er ikke tilladt.

 • Medlemmet hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen, også i de tilfælde, hvor der er registreret en særskilt betaler/ opkrævningsadresse eller en særskilt bruger/installationsadresse, som er forskellig fra medlemmet/medlemmets adresse.

 • Medlemmet hæfter også i de tilfælde, hvor brugen af abonnementet overlades til andre.

 

 

3. Abonnement

 • Abonnementet tegnes ved skriftlig henvendelse til Glenten og oprettes skriftligt med medlemmet. De oplysninger, medlemmet afgiver, vil alene blive anvendt i forbindelse med den aftalte ydelse, ved fakturering og inddrivelse og evt. ved indberetning til kreditoplysningsbureau.

 

 • Medlemmet skal give Glenten oplysninger om navn og adresse (folkeregisteradresse) samt e-mailadresse, hvortil Glenten har retten til at sende meddelelser, som har samme juridiske retsvirkning mht. bl.a. betalings-, accept-, og klagefrister, som hvis de var modtaget som almindelig post. Glenten kan endvidere kræve oplysning om CPR-nummer til brug af løbende validering af medlemmets oplysninger. Kun myndige personer kan indgå aftale med Glenten. Virksomheder skal oplyse CVR-nummer. Medlemmet er uden ugrundet ophold forpligtet til at meddele Glenten enhver ændring af medlemmets navn, adresse og lignende.

 

 • De til enhver tid gældende priser er tilgængelige og kan rekvireres på www.glenten.dk. Ændringer i priser kan annonceres via elektroniske medier, infokanaler eller elektroniske nyhedsbreve.

 

 • Glenten forbeholder sig retten til at foretage kreditvurdering af medlemmet, herunder at indhente kreditoplysninger.

 

 

4. Kontingent/pakkepris

 • Der opkræves kontingent for hvert tilslutningssted i henhold til gældende prisliste som fremgår af www.glenten.dk. Beløbet opkræves kvartalsvis forud.
  Kontingentet omfatter programafgifter, administration, drift, service og vedligeholdelse af antenneanlægget, moms og ophavsretlige vederlag for det enkelte medlem.

 

 

5. Installation

 • Det kan være, at der skal etableres stikledning til husstanden for at kunne levere Glenten TV. Dette vil være indeholdt i den anførte købs- eller oprettelsespris.

 

 • Købs- eller oprettelsesprisen forudsætter, at der er tilslutningsmulighed på adressen. Tilslutning til Glenten TV må ikke påføre Glenten uforholdsmæssigt økonomiske store omkostninger og endelig vurdering af om der er mulighed for tilslutning kan først foretages ved installationstidspunktet. 

 • Tidspunktet for installation forudsætter at Glenten får tildelt de fornødne tilladelser.
  Tidspunktet for installation er med forbehold for forsinkelser forårsaget af forhold uden for Glentens kontrol.

 

 • Installation af stikledning inkluderer, på den oplyste installationsadresse, montage af stikledning (max. 25 meter) i allerede opsat fordelingsstander eller fordelerskab, levering af stikledningskabel og dækbånd, indboring af stikledning i bolig (fortrinsvis opholdsstue beliggende nærmest ved offentlig vej), montage af én antennestikdåse eller ét fordelingspunkt. Placeringen af antennestikdåse eller fordelingspunkt afgøres altid af Glenten ud fra bedst tekniske og økonomiske betragtning.

 

 • Eventuelle efterreparationer som malerarbejde etc. er ikke inkluderet i købs- eller oprettelsesprisen og betales af medlemmet.

 

 • Nedgravning af stikledning er ikke inkluderet i købs- eller oprettelsesprisen og foretages af medlemmet. Nedgravning skal typisk foretages før installation af stikledningen.
  Stikledning skal nedgraves i min. 45 cm dybde og ovenpå påfyldes ca. 20 cm stenfri jord eller sand. Her ovenpå lægges dækbånd. Afslutningsvis fyldes kabelrenden med jord og denne stampes tilpas fast for at undgå sætninger.

 

 • Ved etablering af forbindelse til lejemål, forudsættes det at lejer har indhentet godkendelse fra udlejer til etablering af installationen, herunder bl.a. kabelføring og etablering af antennestik m.v.

 

 

6. Pakkesammensætning

 • Programpakkernes sammensætning og antallet af programmer fastsættes af Glentens generalforsamling. Såfremt der er forhold som ligger uden for Glentens indflydelse, kan Glenten dog straks foretage ændring af programmer og programpakker.

 

 • Som en del af dit tv-abonnement har du mulighed for at se nogle af de tv-kanaler, du har i din tv-pakke på PC, MAC, tablet og/eller smartphone. Du kan se en oversigt over aktuelle tv-kanaler på www.glenten.dk. Du skal foretage aktiv tilmelding på ”Mit Glenten”, under web-tv på www.glenten.dk, hvis du vil bruge Glenten web-tv.

 

 • Glentens web-tv løsning Gplay er alene tilgængelig i Danmark og EU af rettighedsmæssige grunde.

  Af rettighedsmæssige grunde er visse tv-kanaler alene tilgængelige inden for hjemmet.

 

 

7. Offentlig visning

 • Offentlig visning eller erhvervsmæssig udnyttelse af radio- eller tv-programmerne er ikke tilladt.

 

 

8. Fejlafhjælpning

 • Medlemmet kan anmelde fejl eller driftsforstyrrelser elektronisk på www.glenten.dk, telefonisk på tlf.: 66144177 eller på den af Glenten oplyste serviceadresse.
  Grænsesnittet for Glentens fejlretning er til første antennestikdåse eller fordelingspunkt (inkl. stikledning).

  I foreninger, hvor medlemmet selv ejer stikledningen, er grænsesnittet for Glentens fejlretning til stander (ekskl. stikledning).

 

 • Glenten vil hurtigst muligt påbegynde afhjælpning inden for normal arbejdstid. Såfremt medlemmet begærer fejlafhjælpning, som kan henføres til fejl på stikledninger eller mangler i medlemmets eget udstyr eller til medlemmets fejlagtige anvendelse af tilslutningen, betales servicevederlag til Glenten i henhold til gældende takster.

 

 • Før fejlafhjælpning rekvireres bør følgende være undersøgt
  1) At der ikke er brud eller manglende forbindelse på kablet fra radio/tv til antennestikdåsen. Prøv evt. at skifte kablet hvis der er mulighed for det.

  2) Om muligt, undersøg da om apparatet er defekt. I tilfælde af at der er mere end ét apparat, undersøg da om det er alle apparater der har fejl eller driftsforstyrrelser.

  3)Undersøg, hvis muligt, om en eventuelt nabo har samme fejl eller driftsforstyrrelser.

 

 

9. Afbrydelse af tilslutningen

Glenten har ret til at afbryde signalforsyningen, hvis:

 • Medlemmet på trods af påkrav ikke foretager betaling af skyldige beløb.

 • Medlemmet på anden vis væsentligt eller gentagne gange misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, herunder misligholdelse.

 • Medlemmet krænker tredjemands ophavsrettigheder ved distribution eller lign.

Glenten er berettiget til at opkræve gebyr for genåbningen af tilslutningen, jf. den til enhver tid gældende prisliste.

 

 

10. Ændring af priser, aftalevilkår og pakkesammensætning

 • Disse aftalevilkår kan ændres med et varsel på én måned. Ved væsentlige ændringer vil medlemmet blive underrettet ved en skriftlig meddelelse, eventuelt sammen med en faktura eller som tekst på betalingsoversigten fra medlemmets bank eller Nets A/S (tidligere PBS). Væsentlige ændringer kan endvidere varsles pr. e-mail til medlemmet, hvis medlemmet har indgået aftale om e-kommunikation.

  Ændringer i TV-pakkernes sammensætning, som medfører, at en kanal udgår af TV-pakken, anses som udgangspunkt for at være en væsentlig ændring.

 

 • Mindre væsentlige ændringer af aftalevilkårene, priser m.m. kan annonceres via elek- troniske medier, infokanaler, lokale aviser eller ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse. Prisændringer der er til fordel for medlemmet annonceres normalt ikke og kan ske uden varsel.

 

 • Følgende prisændringer gennemføres dog altid uden varsel:

  Moms, COPY-DAN, KODA, og andre afgifter afregnes af Glenten. Disse afgifter reguleres uden Glentens indflydelse og eventuelle ændringer medfører tilsvarende ændringer af priserne.

  Programafgifter følger gældende prissætning fastsat af de enkelte programleverandører. Stigninger eller fald i disse afgifter medfører tilsvarende ændringer af priserne.

 

 

 • Ved Glentens varsling af ændring af TV-pakker kan medlemmet – senest 14 dage før ændringens ikrafttrædelse – opsige aftalen med virkning fra ændringens ikrafttrædelse, uanset en eventuel bindingsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der er til gunst for medlemmet, kan dog ikke begrunde sådan opsigelse.

 • Hvis Glenten som følge af forhold uden for Glentens kontrol foretager ændring af TV-pakker uden varsel, er medlemmet berettiget til – i en periode på 14 dage regnet fra ændringens gennemførelse – at opsige aftalen.

 

 

11. Opsigelse af medlemskabet

 • Abonnementsperioden løber medmindre andet fremgår af særlig aftale mellem med- lemmet og Glenten i mindst én måned. Vilkår i en særlig aftale har forrang frem for vilkårene i nærværende aftalevilkår. Eventuelle økonomiske mellemværender imellem

  Glenten og medlemmet på tidspunktet for aftalens udløb vil blive refunderet eller op- krævet af Glenten.

 

 • Medlemskabet kan sættes i bero med skriftlig varsel: løbende måned + 1 måned. Berosætning kan foretages via mail: info@glenten.dk, via www.glenten.dk eller ved anden skriftlig henvendelse til Glenten.

 

 

12. Flytning af medlemskabet

 • Medlemmet er pligtig til at meddele Glenten flytning til ny adresse.
  Fraflytning fra installationsadressen betegnes som opsigelse af aftalen og der skal indgås en ny aftale for den nye adresse.

 

 

13. Pakkeskift

 • Medlemmet kan skifte pakke via selvbetjening, via mail info@glenten.dk, eller på www.glenten.dk.

 

 • Pris for pakkeskift fremgår af gældende prisliste.

 

 • Pakkeskift op, til en større TV-pakke sker inden for 14 dage.

 

 • Pakkeskift ned, der meldes senest den 10. i en måned træder i kraft den efterfølgende 1.
  F.eks. pakkeskift er bestilt den 8. januar, vil efterfølgende træde i kraft den 1. februar.

  Har du bestilt pakkeskift til en mindre tv-pakke eller bero udføres det først teknisk i løbet af den efterfølgende måned.

  Du vil derfor fortsat kunne se dine eksisterende TV kanaler frem til den dag, hvor teknikeren fysisk skifter til den nye TV pakke eller bero i antenneanlægget.

   

  Du vil ikke blive afregnet for de ekstra TV kanaler indtil dette sker, så du behøver ikke at være bekymret for ekstra opkrævning.

 

 • Pakkeskift ned, der meldes efter den 10. i en måned træder i kraft med varsel løbende måned + 1 måned.
  F.eks. pakkeskift er bestilt den 11. januar, vil efterfølgende træde i kraft den 1. marts.

 

 • Glenten bekræfter skriftligt, såfremt mail-adresse er oplyst, pakkeskiftet til medlemmet. Af bekræftelsen fremgår hvornår pakkeskiftet træder i kraft.

 

 

14. Betaling

 • Betaling for Glenten TV starter fra aftalens ikrafttrædelse i henhold til aftalebekræftelsen.

 

 • Glenten TV betales kvartalsvis forud jf. TV-velkomstbrev og gældende prisliste.

 

 • Betaling anses for sket, når beløbet er indbetalt i et dansk pengeinstitut inden for betalingsfristen. Ved betaling skal medlems- og fakturanummer angives.

 

 • Ved betaling med betalingskort på www.glenten.dk, fremsendes en kvittering for modtaget betaling til den af medlemmet oplyste e-mailadresse.
  Fornyelse og sletning af betalingskortnummer foretages via selvbetjening på http://selvbetjening.glenten.dk/.

 

 • Der kan opkræves et betalingsservicegebyr ved tilmelding til Betalingsservice. Glenten kan opkræve et andet gebyr, hvis betaling ikke sker via tilmeldt betalingsservice.
  Gebyrer fremgår af gældende prisliste på www.glenten.dk.

 

 • Ved forsinket betaling har Glenten krav på gebyrer samt forrentning af det skyldige beløb med den til enhver tid gældende rentesats i henhold til renteloven.

 

 

15. Ansvar

 • Glenten er kun ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser, forstyrrelser på kabelnettet eller mangler ved betjeningen, der kan henføres til Glenten eller Glentens medarbejderes uagtsomme eller forsætlige handlinger eller undladelser.

 

 • Glenten er kun ansvarlig for medlemmets direkte tab og hæfter således aldrig for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab hos medlemmet.

 

 • Glenten er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller forstyrrelser som skyldes forhold, der kan henføres til planlagt vedligeholdelse, transmissionsfejl, udstyr mv., der ejes eller drives af andre, eller andre forhold der kan henføres til force majeure.

 

 • Glentens forpligtelser efter denne aftale gælder alene, såfremt opfyldelsen ikke umuliggøres eller gøres urimelig byrdefuld på grund af omstændigheder, der er uden for Glentens kontrol, såsom brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, vejrlig, myndighedspåbud eller lignende, som Glenten ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset ved aftalens indgåelse og ikke uden væsentlige omkostninger kunne have undgået eller overvundet.

  Medlemmet skal holde Glenten skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, som måtte blive rettet mod Glenten som følge af medlemmets brug af tilslutningen.

 

 

16. Behandling af personoplysninger

Når du bliver medlem af Glenten, og anvender et eller flere af produkterne, indsamler og behandler Glenten visse oplysninger om dig. Du kan læse mere om, hvilke oplysninger der indsamles, og hvordan de indsamlede oplysninger behandles i Glentens privatlivspolitik.

 

 

17. Uenighed

 • Uenighed mellem medlemmet og Glenten skal forsøges løst i mindelighed. Såfremt dette ikke lykkes, kan såvel medlemmet som Glenten indbringe sagen for domstolene.

 

 

18. Klageadgang

 • Ved uenighed om aftalens overholdelse og den krævede betaling, kan medlemmet klage til Glenten, Vagtelvej 1 - 3, 5000 Odense C. Klagen indgives skriftligt, og Glenten skal senest 14 dage efter klagens modtagelse bekræfte modtagelsen. Glenten træffer afgørelse i klagen senest 14 dage efter at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til 1 måned, før der foreligger en afgørelse.

 

 • Glentens afgørelse kan indbringes for Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsensvej 35, 2500 Valby, tlf. 41 71 50 00 eller via www.forbrug.dk.

 

 

19. Fortrydelse

 • Medlemmet er berettiget til at fortryde aftalen. Fortrydelse skal ske ved skriftlig meddelelse herom til Glenten senest 14 dage efter installation. Såfremt medlemmet ønsker at fortryde kan dette ske ved udfyldelse og afsendelse af fortrydelsesformularen i bilag 1 til disse aftalevilkår.

 

 • Fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis medlemmet har taget tjenesten i brug (har set tv) før fortrydelsesrettens udløb. I så fald vil medlemmet blive opkrævet et beløb, der svarer opsigelsesvarslet som er en løbende måned + 1 måned. Ved fortrydelse skal alle udleverede produkter returneres til Glentens kontor for medlemmets regning.

 

 

Standardfortrydelsesformular

 

20. Takstblad