Mit glenten      

HOVEDMENU

KONTAKTMENU

OM GLENTEN

Links

Dagsorden


Der foreligger følgende dagsorden i overensstemmelse med § 8, stk. 5 i gældende vedtægter:

Valg af dirigent og referent.

 

1. Bestyrelsens beretning.

2. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

3. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen).

    3a. Bestyrelsen fremlægger forslag til programflade 2022-2023.

    3b. Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændringer.

4. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent.

5. Valg

    5a. Valg af formand. Formand Mette Bækgaard er på valg, og modtager genvalg.

    5b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Næstformand Thomas Szücs er på valg, og modtager genvalg. Bestyrelsesmedlem Anni Rasmussen er på valg, og modtager genvalg.

    5c. Bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsessuppleant Steen Nicolaisen er på valg, og modtager genvalg. Der skal vælges 2 bestyrelsessuppleanter.

    5d. Intern revisor Niels Gertsen er på valg og modtager genvalg.

          Bestyrelsen foreslår PricewaterhouseCoopers som eksterne revisorer.

    5e. Revisorsuppleanter: Karl-Erik Christiansen er på valg, og modtager genvalg. Der skal vælges 2 revisorsuppleanter.

6. Eventuelt.